Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Geschäftsbericht 2012

15 2012 bis 31. Dezember 2012 Abschreibungen Restbuchwerte Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand 01.01.2012 Zuschreibung 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 D D D D D D 73.078,48 673,00 0,00 73.751,48 6,51 679,51____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 328.962,68 25.910,89 19.093,74 335.779,83 53.832,00 76.573,00 14.727,96 6.678,20 0,00 21.406,16 11.983,00 10.601,00 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 343.690,64 32.589,09 19.093,74 357.185,99 65.815,00 87.174,00____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 723.796,56 0,00 416.455,00 307.341,56 3.406.094,65 3.016.499,65 9.870.050,97 1.502.169,50 413.903,79 10.958.316,68 48.334.311,26 41.557.205,53 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 10.593.847,53 1.502.169,50 830.358,79 11.265.658,24 51.740.405,91 44.573.705,18____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 11.010.616,65 1.535.431,59 849.452,53 11.696.595,71 51.806.227,42 44.661.558,69 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Pages